Sākums

 

Ņemot vēra valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Mācību centrs

"FIBRA" pārtrauc mācību procesu no 16.marta līdz 14.aprīlim vai līdz

nākošajam MK rīkojumam.

 

Dibinātājs: SIA „FIBRA”
Dibināšanas datums: 1998.gada 19.novembrī
Reģ. Nr.: 42403008955
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
Mācību centrs ‘’FIBRA’’
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.: 3160801021
Dibināšanas datums: 2011.gada 18.aprīlī
Faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
 Rekvizīti:
A/S „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV30 UNLA 0050 0169 9965 8

 

Šeit var uzdot Jautājumu...

Noderīga informācija